Aw ye aw ka sugo yɔrɔ dilan ni RoomsGPT AI Tools ye

Aw ye aw ka sugo so walima sigiyɔrɔ dilan ni RoomGPT ka AI ɛntɛrinɛti dilancogo baarakɛminɛnw ye fu. I ka so walima i ka so foto dɔ bila dɔrɔn ani ka se ka kɔnɔna ni kɛnɛma dilancogo hakilina kabakomaw sɔrɔ o yɔrɔnin bɛɛ. I mana a fɛ ka sugolan, dumunikɛyɔrɔ, walima i ka so bɛɛ labɛn kokura, an ka dilan baarakɛminɛn hakilitigiw b’a to a ka nɔgɔn ka sekow ye i ɲɛ na ani k’i ka yelifɛn tigɛli kɛ tiɲɛ ye.

AI So Dilancogo

Salle Original

example from Room GPT

So min bɛ wele ko Generated

AI generated example from Room GPT
AI So Dilancogo

So fɔlɔ

Original photo of a home with HomeGPT

So min bɛ dabɔ

Generated photo of a home with HomeGPT