ރޫމްސްޖީޕީޓީ އެއައި ޓޫލްސް އިން ޑްރީމް ސްޕޭސް ޑިޒައިން ކުރާށެވެ

ރޫމްޖީޕީޓީގެ ހިލޭ އެއައި އޮންލައިން ޑިޒައިން ޓޫލްސް މެދުވެރިކޮށް ހުވަފެނީ ގެއެއް ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ ތަނެއް އުފައްދާށެވެ. ފަސޭހައިން ކޮޓަރި ނުވަތަ ގޭގެ ފޮޓޯއެއް އަޕްލޯޑްކޮށް ވަގުތުން އިންޓީރިއަރ އަދި އެކްސްޓިރިއަރ ޑިޒައިންގެ ރީތި ޚިޔާލުތައް ލިބިގެންދާނެއެވެ. ނިދާކޮޓަރިއެއް، ބަދިގެއެއް، ނުވަތަ މުޅި ގޭތެރެ ރީވެމް ކުރަން ބޭނުންވިޔަސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުންތޫނު ޑިޒައިން ޓޫލްތަކުގެ ސަބަބުން ފުރުސަތުތައް ތަޞައްވުރުކޮށް، ތިމާގެ ތަޞައްވުރު ހަޤީޤަތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ.

އެއައި ރޫމް ޑިޒައިން

އަސްލު ކޮޓަރިއެވެ

example from Room GPT

ޖެނެރޭޓެޑް ރޫމް

AI generated example from Room GPT
އެއައި ހޯމް ޑިޒައިން

އަސްލު ގެއެވެ

Original photo of a home with HomeGPT

ޖެނެރޭޓެޑް ހޯމް

Generated photo of a home with HomeGPT